info@primeline.az Babək Plaza, Bakı, Azərbaycan
Tel: +994 12 488 05 83


Hüquq

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN QEYDİYYATI

Prime Line müştərilərinə mülkiyyət formalarından aslı olmayaraq bütün şirkətlərin, müəssisələrin, kompaniyaların – kommersiya və qeyri kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyatı, ləğvi, birləşməsi, bölünməsi, ayrılması və gələcək fəaliyyətin hüquqi konsaltinqi proseslərinin həyata keçirilməsi üçün öz xidmətlərini təklif edir. 

MÜQAVİLƏ HÜQUQU

Prime Line müştərilərinə  müqavilə layihələrinin hazırlanması, mövcud müqavilələrin ekspertizası, rəylərin verilməsi və dəyişiklik təkliflərinin işlənib hazırlanması proseslərinin həyata keçirilməsi üçün öz xidmətlərini təklif edir. 

MALİYYƏ, VALYUTA, VERGİ VƏ GÖMRÜK HÜQUQU

Prime Line müştərilərinə vergi qanunvericiliyi və vergi planlaşdırılmasına dair məsləhətlərin verilməsi üçün öz xidmətlərini təklif edir. 

İNTELEKTUAL MÜLKİYYƏT, PATENT VƏ SERTİFİKATLAŞDIRMA HÜQUQ SAHƏSİ

Prime Line müştərilərinə intelektual mülkiyyət, patent və sertifikatlaşdırma hüquq sahəsində öz xidmətlərini təklif edir. 

MİQRASİYA HÜQUQU

Prime Line müştərilərinə  miqrasiya hüququ üçün öz xidmətlərini təklif edir.

DAŞINMAZ ƏMLAK HÜQUQU

Prime Line müştərilərinə  daşınmaz əmlak hüququ sahəsində öz xidmətlərini təklif edir. 

ƏMƏK HÜQUQU

Prime Line müştərilərinə əmək hüququ sahəsində öz xidmətlərini təklif edir.

İDDİA TƏLƏBLƏRİ

Prime Line müştərilərinə iddia tələbləri sahəsində öz xidmətlərini təklif edir.

SIĞORTA HÜQUQU

Prime Line müştərilərinə sığorta hüququ sahəsində öz xidmətlərini təklif edir.